Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van nar naturel – zuivere cosmetica, gevestigd te bunschoten.

ALGEMEEN/ TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van nar naturel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van nar naturel.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door nar naturel erkend.

1.4 Nar naturel behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

 OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst tussen nar naturel en een klant komt tot stand nadat u op de ‘kopen’ knop klikt.

2.2 Nar naturel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt nar naturel dit mee binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

 AANBIEDINGEN

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Nar naturel is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Nar naturel is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Nar naturel is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

BETALING

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is nar naturel gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

LEVERING

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Nar naturel streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door nar naturel.

HERROEPINGSRECHT

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

Er eerst contact is opgenomen met nar naturel.

De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.

De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat nar naturel het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt nar naturel er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Nar naturel behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

OVERMACHT

8.1 Nar naturel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van nar naturel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Nar naturel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is nar naturel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

GARANTIE

9.1 Op alle producten van nar naturel geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: a) en zolang de klant jegens nar naturel in gebreke is;  b) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; c) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Nar naturel is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

RECLAMEREN

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan nar naturel) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van nar naturel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan nar naturel per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat nar naturel het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door nar naturel niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

GEGEVENSBEHEER

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij nar naturel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van nar naturel. Nar naturel houdt zich aan de wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

12.2 Nar naturel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Nar naturel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is nederlandsrecht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 bw wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van boek 6 bw buiten toepassing blijft.

13.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen ondernemer en consument op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 bw is aldus niet van toepassing.

13.3 voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te utrecht.

13.4 de toepasselijkheid van het weens koopverdrag 1980 (cisg) wordt nadrukkelijk uitgesloten..